Razdalja v ravnini
1. Določi razdaljo točke A 1 2,1 4 od premice 6x 8y + 1 = 0!
Izbrana: | Info
2. Določi razdaljo med točkama A(1 + 3,1 2) in B(1 3,1 + 2)!
Izbrana: | Info
3. Določi razdaljo točke T(7,5) od premice skozi točki A(2,1) in B(2,2)!
Izbrana: | Info
4. Dani sta premica p z enačbo x + y 2 = 0 in točka A(4,2).
a) Narišite premico p in točko A.
b) Izračunajte razdaljo točke A od premice p.
c) Poiščite pravokotno projekcijo A točke A na premico p.
Izbrana: | Info
5. Na premici x + 5y + 6 = 0 poišči točko, ki je od točk A(1,3) in B(3,5) enako oddaljena!
Izbrana: | Info