Linearna funkcija
1. Imamo funkciji x4a(x 2) 2x in x3a(x + 1). Določi a tako, da funkciji določata vzporedni premici! Nato določi še ničli obeh funkcij!
Izbrana: | Info
2. Nariši graf funkcije f(x) = |x + 2||2x|.
Izbrana: | Info
3. Nariši v istem koordinatnem sistemu premice y = 3, y = 2x + 3 in y = 3 3x!
Izbrana: | Info
4. Premica p1 gre skozi točki A(2,2) in B(2,1), premica p2 pa je vzporedna premici y = 2x in gre skozi točko C(3,1). Določi presečišče premic in ploščino trikotnika, ki ga oklepata premici z osjo x!
Izbrana: | Info
5. Dana je funkcija f(x) = 3 x 2 + 1 2.
a) Nariši njen graf.
b) Za katere vrednosti x je f(x) pozitivna? Za katere vrednosti x je f(x) = 0 ?
c) Za katere vrednosti x je 0 f(x) 3?
Izbrana: | Info
6. Določi parameter a tako, da bodo točke T1(2,4), T2(10,2) in T3(2a2 + 2,2a 2) kolinearne.
Izbrana: | Info
7. V družini linearnih funkcij f(x) = (2m 1)x + m določi realni parameter m,
a) tako da bo f(1) = 2
b) da bo njen graf vzporeden simetrali sodih kvadrantov.
Izbrana: | Info
8. Točke A(3,2), B(1,2) in C(3,y3) so oglišča trikotnika s ploščino 16 in pozitivno orientacijo. Določi C! V kateri točki seka premica skozi točki A in C os y?
Izbrana: | Info
9. Določi grafično interval, v katerem sta obe funkciji hkrati pozitivni: y = 2 3x + 2, y = x + 2
Izbrana: | Info
10. Dani sta premici:
p x 5 + y 5 = 1inq 3x + 2y + 5 = 0 Računsko določi koordinate točke C, za katero veš, da leži na simetrali sodih kvadrantov. Točka A je presečišče premic p in q, točka B je presečišče premice p z ordinato, ploščina trikotnika ABC je 7, orientacija pa je negativna.
Izbrana: | Info
11. Dopolni tabelo, če predstavlja linearno funkcijo:
x 1 3 -3 10
y -1 7
Izbrana: | Info