Koti in večkotniki
1. V trikotniku meri notranji kot α = 46o3712, zunanji kot β1 = 117o4532. Izračunaj vse notranje in vse zunanje kote!
Izbrana: | Info
2. Če število stranic n -kotnika potrojimo, se število diagonal podeseteri. Kateri večkotnik je to?
Izbrana: | Info
3. V trikotniku ABC sta dana kota β in γ, pri čemer je β < γ. Kolikšen kot oklepa simetrala kota α z višino na stranico BC?
Izbrana: | Info
4. Notranji kot pri oglišču A v trikotniku ABC meri α, notranji kot pri oglišču B pa 2α. Načrtana je razpolovnica notranjega kot pri B in višina na stranico a. Pod kakšnim kotom se sekata višina na a in simetrala kota pri B? (Lahko izračunate za primer α = 35o)
Izbrana: | Info
5. Točko A(1,0) zavrtimo okoli izhodišča koordinatnega sistema za kote:
a) 1380o
b) 19π 6
c) 17π 3
Zapiši točne koordinate končnih točk Aa,Ab in Ac.
Izbrana: | Info
6. Notranji kot pri oglišču A v trikotniku ABC meri α, notranji kot pri oglišču B pa 2α (vsi koti so ostri). Načrtana je razpolovnica notranjega kota pri B in pravokotnica iz oglišča A na nasprotno stranico. Izrazi vse nastale kote z α!
Izbrana: | Info
* 7. Dokaži, da ne obstaja konveksni n -kotnik s 4 ostrimi koti.
Izbrana: | Info