Podobnost in podobni trikotniki
1. V enakokrakem trikotniku sta višina na osnovnico in višina na krak v razmerju 13 : 10. Kolikšne so stranice trikotnika, če obseg meri 568 cm?
Izbrana: | Info
2. V enakostraničnem ABC podaljšamo stranico AB čez oglišče B na dvojno dolžino, stranico BC čez C na dvojno dolžino in stranico CA čez A na dvojno dolžino. Pokaži, da so konci dobljenih daljic spet oglišča enakostraničnega trikotnika!
Izbrana: | Info
3. Naj bodo P, Q, R in S zapored razpolovišča stranic AB, BC, CD in AD poljubnega štirikotnika ABCD. Dokažite, da je PQRS paralelogram.
Izbrana: | Info
4. 1,7 m visok človek ima ob petih popoldne 4,25 m dolgo senco. Steber cestne svetilke pa istočasno meče 10 m dolgo senco. Kako visok je steber?
Izbrana: | Info
5. Dan je trikotnik ABC. Točka D je razpolovišče stranice AB, točka E je razpolovišče stranice BC in točka F razpolovišče stranice AC. V kakšnem razmerju sta ploščini trikotnika ABC in DEF?
Izbrana: | Info
6. V romboidu ABCD ( a = 8 cm, b = 5 cm) je na stranici BC točka E, tako da je CE = 2 cm. Nosilka daljice DE seka nosilko stranice AB v točki F. Izračunaj dolžino BF.
Izbrana: | Info