Definicije in uporaba
1. Koliko merijo koti enakokrakega trikotnika s podatki c = 28 cm in a = b = 20 cm?
Izbrana: | Info
2. Izračunaj kote pravokotnega trikotnika, če veš, da ena projekcija katete na hipotenuzo meri 12 cm druga pa 75 cm.
Izbrana: | Info
3. Izračunaj vrednosti vseh kotnih funkcij kota 20π 3 !
Izbrana: | Info
4. V trikotniku meri vc = 6 cm in ta deli stranico c na odseka 3 cm in 5 cm. Izračunaj oddaljenost višinske točke od stranice c!
Izbrana: | Info
5. 20 m visoko drevo vidimo iz neke točke pod kotom 22o20. Kako daleč od drevesa stojimo?
Izbrana: | Info
6. Enakokraki trapez ima stranice z dolžinami a = 28 cm, b = 11 cm in c = 10 cm. Izračunaj kot ob večji osnovnici!
Izbrana: | Info
7. Krogu z radijem 20 cm je včrtan osemkotnik. Kolikšna je njegova stranica?
Izbrana: | Info
8. V krožnici s polmerom 7 cm povlečemo tetivo, ki pripada središčnemu kotu 42o. Izračunaj oddaljenost tetive od središča krožnice in dolžino tetive!
Izbrana: | Info
9. V trapezu merijo stranice b = 42, c = 3, d = 8 33, v = 4. Razreši trapez!
Izbrana: | Info
10. V enakokrakem trikotniku meri S = 1 5 0 cm 2 , c = 1 5 cm . Izračunaj vse stranice in vse kote!
Izbrana: | Info
11. Izračunaj: tg 6 0 o ctg 4 5 o sin 4 5 o + cos 3 0 o
Izbrana: | Info
12. Poenostavi ( 1 sin x ) ( 1 + sin x ) ( 1 + cos x ) ( 1 cos x ) 1 + 1
Izbrana: | Info
13. Enakokrakemu pravokotnemu trikotniku s krakom a včrtamo krog. Koliko meri polmer tega kroga?
Izbrana: | Info
14. Za kakšen kot moramo zavrteti premico p z enačbo 2x 3y + 5 = 0 okrog njene točke M(2,y), da odseka na ordinatni osi odsek 1?
Izbrana: | Info
15. Kakšna morata biti α in β, da rešita sistem enačb:
23cosα + 2sinβ = 4
3cosα + 2 2 sinβ = 1
Izbrana: | Info
16. V enakokrakem trikotniku ABC meri AB = 9 cm, AC = BC = 7,5 cm. CE je višina na osnovnico. Kolikšna je razdalja točke E od kraka?
Izbrana: | Info
17. Skozi oglišče kvadrata poteka premica, ki razdeli kvadrat na dva dela, tako da sta ploščini v razmerju 2:3. Izračunaj najmanjši kot α, pod katerim seka premica stranico kvadrata.
Izbrana: | Info
18. Nad večjo kateto pravokotnega trikotnika načrtamo polkrog. Izračunaj ploščino in obseg tega polkroga, če je manjša kateta dolga 15 cm, tetiva, ki povezuje vrh pravega kota in presečišče polkroga s hipotenuzo, pa meri 12 cm.
Izbrana: | Info
19. Izračunaj: x = cos 150osin 90otg120o ctg135ocos180o
Izbrana: | Info