Enačba premice
1. Dan je A B C : A ( 1 , 2 , 4 ) , B ( 3 , 0 , 1 ) , C ( 4 , 1 , 3 ) . Izračunaj:
a) dolžino stranice A B
b) kot α
c) napiši enačbo nosilke težiščnice t c
Izbrana: | Info
2. Dane so točke A(3,0,1), B(1,4,2) in C(5,2,0). Določi:
a) ploščino trikotnika ABC
b) enačbo premice skozi težišče, ki je vzporedna BC
c) kot med krajevnim vektorjem točke C in ravnino 2x + y 4 = 0
d) točko D tako, da bo ABCD paralelogram!
Izbrana: | Info
3. Premici, ki poteka skozi točki A(1,2,2) in B(0,1,4), položi vzporednico skozi točko C(2,5,6). Zapiši enačbo premice v vseh treh oblikah.
Izbrana: | Info
4. Ali se sekata premici p r = (3 + 2λ,2 λ,1 3λ) in q x3 4 = y+1 1 = z2 3 ?
Izbrana: | Info
5. V težišču trikotnika ABC, ki leži v ravnini xy z oglišči A(1,6), B(5,1), C(0,5), je postavljena pravokotnica. Na njej je točka P, ki je za 2 enoti oddaljena od težišča. Izračunaj koordinate točke P!
Izbrana: | Info