Ploščine in obsegi likov
1. Vsota dolžin osnovnice in višine nekega trikotnika je 41 cm. Če povečamo osnovnico za 2 cm in višino za 3 cm, je nova ploščina za 53 cm 2 večja od prvotne. Kolikšni sta osnovnica in višina prvotnega trikotnika?
Izbrana: | Info
2. V pravokotnem trikotniku s katetama 12 cm in 16 cm je načrtana skozi razpolovišči obeh katet vzporednica hipotenuzi. Izračunaj ploščino nastalega trapeza!
Izbrana: | Info
3. Ploščina romba je 2400 cm2, diagonala e pa 60 cm. Izračunaj polmer rombu včrtane krožnice!
Izbrana: | Info
4. V enakokrakem trikotniku meri osnovnica c = 10 in vc = 12. Izračunaj višino na krak!
Izbrana: | Info
* 5. Izračunaj ploščino paralelograma s podatki: α = 30o, o = 40 cm in va : vb = 2 : 3!
Izbrana: | Info
6. Izračunaj ploščino trapeza s podatki: α = 60o, β = 45o, c = 2 in d = 8.
Izbrana: | Info
7. Ploščina pravokotnega trapeza meri S, kot pa α. Izračunaj višino, če je manjša diagonala enaka daljši osnovnici!
Izbrana: | Info
* 8. Kroga se dotikata. Razdalja med dotikališčema tangent je a, kot med tangentama je 2α. Dotikališča tangent oblikujejo trapez. Izračunaj njegovo ploščino!
Izbrana: | Info
9. Krogu s središčem O in polmerom r včrtamo enakostranični trikotnik ABC. Točka T leži na krožnici bliže točki B kot točki C, kot AOT meri 150o. Izračunajte ploščino štirikotnika OBTC.
Izbrana: | Info
10. Določi v ABC dolžino va, če je a = 23 cm, b = 4 cm in c = 6 cm!
Izbrana: | Info
11. Izračunaj ploščino deltoida ABCD ( AB = BC ), če je AB = 35, AD = 12 in BD = 37.
Izbrana: | Info