Kosinusni in sinusni izrek
1. Poišči, brez uporabe tabel in kalkulatorja, tretjo stranico trikotnika s podatki a = 35 cm, b = 25 cm in α = 2β!
Izbrana: | Info
2. V enakokrakem trapezu meri a = 10 cm, c = 20 cm in α = 50o10. Izračunaj kot med stranicama AB in BD!
Izbrana: | Info
3. V deltoidu (diagonala AC je simetrala) meri AB = a = 5 cm, AC = e = 10 cm in BD = f = 8 cm. Izračunaj BC in kote!
Izbrana: | Info
4. Paralelogram ABCD ima stranico a dolgo 8 cm, b 6 cm in diagonalo f 7 cm. Kolikšni so notranji koti?
Izbrana: | Info
5. Izračunaj stranice trikotnika s podatki b a = 11cm, γ = 120o, p = 20 3!
Izbrana: | Info
6. Razreši trikotnik s podatki a = 9, b = 7 in α = 76o!
Izbrana: | Info
* 7. Izračunaj stranico c trikotnika s podatki: a = 4, b = 3 in α β = 2γ!
Izbrana: | Info
8. Razreši trikotnik s podatki a : c = 9 : 7, α = 2γ in S = 90 cm2.
Izbrana: | Info
9. V trapezu ABCD s podatki AB = 7 cm, BC = 4 cm, CD = 3 cm in diagonalo AC = 6 cm Izračunaj na minuto Natančno kot ABC = β in višino na dve mesti.
Izbrana: | Info
10. Izračunaj neznana kota in stranico trikotnika ABC, če je a = 8,b = 7,5 in β = 63o24. Kota zapiši v stopinjah in minutah, stranico pa na stotinko natančno.
Izbrana: | Info
11. Določi dolžino težiščnice iz oglišča A, če meri b = 3, c = 5 in α = 60o.
Izbrana: | Info
12. V trikotniku poznamo a = 3 cm, b = 9 cm in γ = 60o. Izračunaj dolžino stranice c in dolžino težiščnice na a.
Izbrana: | Info
13. Ko računaš širino neke reke, ne da bi se premaknil z njenega brega, izmeri bazo AB = c in izberi kak dobro opazen predmet (na primer drevo), ki stoji poleg reke na nasprotnem bregu. Nato izmeri kot CAB = α in kot ABC = β. Izračunaj širino reke glede na drevo C, če je c = 100 m, α = 50o, β = 30o.
Izbrana: | Info
14. Razreši trikotnik s podatki: p = 1632,b = 119 in γ = 121o. Izračunaj a, c, α, β.
Izbrana: | Info
15. V enakokrakem trapezu je osnovnica a = 10 cm, diagonala e = 9 cm, kot med diagonalo e in krakom b v oglišču C pa 75o. Izračunaj b, c in kot α!
Izbrana: | Info
* 16. Razreši trikotnik: b = a + 2, c = a + 3, sinγ = 43 7
Izbrana: | Info
17. V trikotniku sta dani stranici a in b, ter kot γ. Izrazi s temi podatki polmer trikotniku očrtanega kroga!
Izbrana: | Info
18. Izračunaj ploščino trapeza: a = 19 cm, b = 12 cm, c = 4 cm, d = 9 cm!
Izbrana: | Info
19. Izračunaj vse kote in stranice v trikotniku ABC ( c = 7 cm, b = 9 cm, tc = 6 cm).
Izbrana: | Info
20. Dokaži, da v paralelogramu velja: e2 + f2 = 2a2 + 2b2
Izbrana: | Info
21. Dan je trikotnik: b + c = 20, β = 66o40, γ = 40o14. Izračunaj stranice trikotnika!
Izbrana: | Info