Inverzna funkcija
1. Enačba 3x + 2y + 50 = predstavlja premico p. Graf premice q je inverzen h grafu p. Skozi presečišče premic p in q položi vzporednico k premici 4x + 3y + 4 = 0 in določi se razdaljo te premice od koordinatnega izhodišča!
Izbrana: | Info
2. Zapiši k funkciji y = x3 + 1 inverzno funkcijo, obe skiciraj in za obe ugotovi sodost oz. lihost!
Izbrana: | Info
3. Določite funkciji f(x) = x + 15 inverzno funkcijo.
Izbrana: | Info
4. Dana je funkcija f(x) = (x 2)3 + 3. Izračunaj inverzno funkcijo in nariši oba grafa.
Izbrana: | Info
5. Katero premico moramo prezrcaliti preko simetrale lihih kvadrantov da dobimo premico: 2x + y + 1 = 0
Izbrana: | Info
6. Dana je funkcija y = log2 3 (2x + 5)
a) Kje je funkcija negativna?
b) Poišči obrat te funkcije in ga nariši!
Izbrana: | Info